Driving To Deliver Your Business

Dachser rozpoczyna współpracę z agencją Practum

Dachser, jeden z najwi kszych operator w logistycznych na wiecie, powierzy ‘ dzia ‘ania wizerunkowe w Polsce agencji Practum Consulting. B dzie ona prowadzi PR korporacyjny i produktowy na rzecz Dachser oraz obs ‘ugiwa biuro prasowe operatora.

W najbli szych miesi cach czekaj nas nowe wyzwania biznesowe i wizerunkowe. Mi dzy innymi b dziemy obchodzi wa ny dla nas jubileusz 10-lecia istnienia Dachser w Polsce, zale y nam te na silnym wsparciu wizerunkowo-marketingowym naszych plan w strategicznych na ten rok. Dachser jest bez w tpienia liderem jako ci w zakresie obs ‘ugi logistycznej firm na ca ‘ym wiecie i mamy na tym polu istotne przewagi biznesowe, kt re chcemy skutecznie komunikowa komentuje Grzegorz Lichocik, prezes zarz du Dachser w Polsce.

Dachser jest jednym z wiod cych operator w logistycznych na wiecie. Oferuje kompleksow logistyk transportu, magazynowania oraz us ‘ug dodatkowych w dw ch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofert firmy uzupe ‘niaj kompleksowe rozwi zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada w ‘asne struktury krajowe w 42 pa stwach i 437 lokalizacji na ca ‘ym wiecie, w kt rych zatrudnia ponad 25 tys. pracownik w i obs ‘uguje rocznie oko ‘o 74 mln przesy ‘ek o ‘ cznej wadze 35 mln ton. Baz do zapewnienia najwy szej jako ci us ‘ug logistycznych w skali globalnej jest p ‘ynnie dzia ‘aj ca sie transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi zania IT. Dachser prowadzi dzia ‘alno z uwzgl dnieniem idei spo ‘ecznej odpowiedzialno ci biznesu.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*