Driving To Deliver Your Business

20-minuta

Zastupnici: 6 različitih mišljenja o upotrebi i suzbijanju droga

Mostov saborski zastupnik Ivan Lovrinovi poru io je kako se iz medija stje e dojam da je marihuana toliko korisna da je treba uzimati kao dodatak prehrani.

U nastavku pro itajte razmi ljanja koja su saborski zastupnici iznijeli tijekom rasprave o Izvje u o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u RH za 2014.

Goran Dodig

Pri a o marihuani je apsolutna la i farsa, rekao je, ali se slo io kako bi se tu laku drogu moglo davati pacijentima u strogo indiciranim situacijama ali i ocijenio kako, ukupno gledano, od marihuane ima vi e tete nego koristi. Hrvatska ima dobro razra ‘ene teorijske programe, ali da oni nisu provjereni u praksi. To to ka emo da je lije eno toliko i toliko ovisnika, to jo ni ta ne zna i. Je li itko postavio pitanje koliko je izlije enih? Koliko je resocijaliziranih? Koliko se zaposlilo tih ljudi? Naravno da nije, jer to nikoga nije briga

Ivan Lovrinovi

Mediji su puni napisa o ljekovitost marihuane pa se stje e dojam da lije i sve od zuboblje do raka, gotovo da ga se treba uzimati kao dodatak prehrani.

Miro Bulj

Zapinje li mo da u sustavu pa netko titi te narko dilere koji truju na u djecu.

Ines Strenja Lini

Svi znamo da su Smart Shopovi trgovine specijalizirane za prodaju psihoaktivnih supstanci te prate ih alatki i literature te na tom planu. Dakle, na suzbijanju takve trgovine prioritetno moramo raditi. Prema izvje u, u 2014. ukupno je u zdravstvenom sustavu bilo lije eno 7.812 korisnika droge, to je za 46 osoba manje nego godinu ranije. Udio opijatskih ovisnika u ukupnom broju lije enih osoba je sli an kao i ranijih godina i iznosi 79,9 posto.

Kod opijatskih ovisnika prevladava ovisnost o heroinu (95,1 posto), dok kod neopijatskih ovisnika prevladava ovisnost o marihuanu (70,2 posto). U izvje tajnom razdoblju ukupno je umrlo 99 osoba od uzroka povezanih sa zlouporabom psihoaktivnih droga.

Sandra Krpan

Gledaju i te reklame, ako pijete jedno strano pivo mo ete nau iti kako biti pravi mu karac, onakvog kakvog ene ele, koji zna da je jedno/jedna dovoljna. Volite li vi e doma e pivo mo ete se vratiti u pro lost, upoznati bogatstvo hrvatskih dijalekata, toponime, geografiju, razviti nacionalni ponos navijaju i za hrvatsku reprezentaciju. Te reklame alju krivu poruku. Zdravstveni odgoj uveden je u kole za vrijeme ministra eljka Jovanovi a i izazvao je toliko nepotrebne bure u javnosti, a ini samo dobro na oj djeci jer su ona u tim pitanjima bila zapu tena.

Samo zadrta i zatucana osoba mo e vidjeti lo e u modulima ivjeti zdravo, prevencija ovisnosti, prevencija nasilni kog pona anja, spolna rodna ravnopravnost i odgovorno spolno pona anje

Ladislav Il i

Za (Hrast), prevencija ovisnosti kolateralna je rtva pri a o spolnosti. Jer, dok kod ovisnosti imamo konsenzus i ne bojimo se iza i s jednom moralnom injenicom da je ovisnost lo a, zna i koristiti taj pojam to je dobro, to je lo e, kod spolnosti se danas ne smije re i, recimo, da je promiskuitetno pona anje lo e, jer vas napadnu i ka u da ste nazadnja k.

Dok broj novozabilje enih ovisnika pada, stvarna brojka zapravo raste[1]

Zastupnici: 6 Različitih Mišljenja O Upotrebi I Suzbijanju Droga

References

  1. ^ Dok broj novozabilje enih ovisnika pada, stvarna brojka zapravo raste (20minuta.hr)