Driving To Deliver Your Business

aktualnoci

Dachser rozwija usługi dedykowane dla różnych branż przemysłu …

Dachser, jeden z najwi kszych operator w logistycznych na wiecie, stworzy ‘ now centraln jednostk organizacyjn – Corporate Solutions, Research & Development. Do jej zada nale y rozwijanie globalnych rozwi za logistycznych dedykowanych r nym bran om przemys ‘owym. Nowa jednostka b dzie r wnie integrowa dzia ‘ania badawcze i rozwojowe Dachser w zakresie us ‘ug logistycznych, przy cis ‘ej wsp ‘pracy z dzia ‘ami Corporate Strategy & Development oraz Corporate IT. Na czele Corporate Solutions, Research & Development stan ‘ Stefan Hohm, do wiadczony manager Dachser, kt ry przez ostatnie siedem lat prowadzi ‘ centrum logistyczne w Hof w Niemczech.

– Staramy si zrozumie w najdrobniejszych szczeg ‘ach skomplikowane wymagania logistyczne r nych bran , opracowywa dostosowane do potrzeb rozwi zania i wdra a je na ca ‘ym wiecie za pomoc naszych skutecznych, wydajnych i standaryzowanych sieci m wi Stefan Hohm, dyrektor Corporate Solutions, Research & Development.

Dachser Rozwija Usługi Dedykowane Dla Różnych Branż Przemysłu ...Stefan Hohm wraz z zespo ’em zajmie si wdra aniem proces w dostaw na ca ‘ym wiecie sprofilowanych pod k tem klient w z wybranych bran . W zakresie kompetencji nowej jednostki pozostaje stworzanie nowych, jak i dalszy rozw j dotychczasowych us ‘ug dodanych, kt re uzupe ‘niaj us ‘ugi transportu i magazynowania w standardowej sieci Dachser. Stworzone zostan tak e us ‘ugi dedykowane poszczeg lnym klientom, us ‘ugi dodane projektowane pod konkretne bran e oraz us ‘ugi premium powi zane z dostawami do klient w ko cowych. Dyrektor Corporate Solutions, Research & Development b dzie podlega bezpo rednio Bernhardowi Simonowi, CEO Dachser.

Dachser wprowadzi ‘ ju w Europie dwa rozwi zania bran owe: Dachser DIY-Logistics oraz Dachser Chem-Logistics, kt re obs ‘uguj sze milion w przesy ‘ek rocznie. Ralf Meistes (DIY- Logistics ) i Michael Kriegel (Chem-Logistics ) nadal b d sta na czele tych dw ch dzia ‘ w, kt re jednak zostan przypisane do Corporate Solutions, Research & Development. W nowej jednostce Dachser b dzie gromadzi wiele specjalistycznej wiedzy bran owej tak e na poziomie globalnym. Dla przyk ‘adu, Dachser Air & Sea Logistics obs ‘uguje przesy ‘ki dla klient w z bran y motoryzacyjnej, odzie owej, sportowej, farmaceutycznej oraz biotechnologicznej.

Stefan Hohm w ci gu 23-letniej pracy w Dachser sprawdzi ‘ si na wielu pozycjach kierowniczych, ostatnio jako dyrektor generalny Centrum Logistycznego w Hof, gdzie odpowiada ‘ za zintegrowane rozwi zania w ramach logistyki kontraktowej w dw ch liniach biznesowych European Logistics i Food Logistics.

***

Dachser jest jednym z wiod cych operator w logistycznych na wiecie. Oferuje kompleksow logistyk transportu, magazynowania oraz us ‘ug dodatkowych w dw ch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofert firmy dope ‘niaj kompleksowe rozwi zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada w ‘asne struktury krajowe w 42 pa stwach i 437 lokalizacji na ca ‘ym wiecie, w kt rych zatrudnia ponad 25 tys. pracownik w i obs ‘uguje rocznie oko ‘o 74 mln przesy ‘ek o ‘ cznej wadze 35 mln ton. Baz do zapewnienia najwy szej jako ci us ‘ug logistycznych w skali globalnej jest p ‘ynnie dzia ‘aj ca sie transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi zania IT. Dachser prowadzi dzia ‘alno z uwzgl dnieniem idei spo ‘ecznej odpowiedzialno ci biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884 480, e-mail: [1]
Iwona Wi cek, Practum Consulting, tel. 0 666 30 30 06, e-mail:

Dominika Sad ‘o, Practum Consulting, tel. 0 608 08 08 44, e-mail: [3][2]

References

  1. ^